Stichting Bewonersraad Eikenderveld

Doel: bevorderen van de leefbaarheid.
Hoe: behoud het goede, verbeter waar mogelijk.


Structuur bestuur Eikenderveld.

De stichting heeft een structuur waarbij het Dagelijks Bestuur (DB) verantwoordelijk is voor het bepalen en uitvoeren van het beleid en een Algemeen Bestuur (AB) functioneert als klankbord, initiërend en bijsturend.


Dagelijks Bestuur Eikenderveld

* samenstelling dagelijks bestuur (minimum 5 / maximum aantal leden: 8).

Leden worden geworven.

 

Algemeen bestuur Eikenderveld

* samenstelling dagelijks bestuur ( geen maximum)

* wie hebben er zitting in (draagvlak Bewonersraad!):

  • Verenigingen
  • Huurders Belangen Vereniging (HBV)
  • Vereniging van Eigenaren (VVE);
  • Ondernemers: persoonlijk of als afgevaardigde.
  • Persoonlijke titel.

Werkgroepen

* Werkgroepen worden samengesteld afhankelijk van de benodigde kennis en/of interesse.

De werkgroepen worden voorgezeten door één van de leden van het Dagelijks Bestuur. De andere werkgroepleden zijn leden van het Algemeen Bestuur en aangevuld met derden.

 


Dagelijks Bestuur Eikenderveld ( DB )

 

Voorzitter                   - 

Vice voorzitter          - 

Secretaris                 -  Maud van de Berg

Penningmeester       - Jos Croes

Lid                              - Barry de Bruin

Lid                              - Math Reinders

 

De vergaderingen worden gehouden zo vaak als noodzakelijk maar rond 10 maal per jaar. Verder vertegenwoordigen de leden de bewonersraad in bijeenkomsten van derde organisaties, zoals gemeente, Alcander, politie.

aandachtspunten:

- kwaliteit, kwantiteit en continuïteit DB en AB waarborgen.

- democratisch uitgangspunt, basis is: consensus bereiken.

 Als er geen consensus bereikt kan worden

- meerderheid van stemmen

 

Vergaderingen:

  •  reguliere
  •  ad hoc vergaderingen,
  •  themavergaderingen.

 

- delegatie en mandaat:

afgevaardigde krijgt mandaat binnen afgesproken (financiële) kaders om namens het bestuur te spreken op externe vergaderingen.

 

- zittingsduur bestuursleden / herbenoeming,
 Stichtingsreglement/huishoudelijk reglement.

 

taken

Beleidstaken:

-         beleid op diverse taakvelden door bestuursleden of commissie(s) laten ontwikkelen / formuleren. In DB bespreken en vervolgens vaststellen.

-         Ad-hoc, middellange- en lange termijn.

- draagt zorg voor eenheid in gevoerde en te voeren beleid.

- geformuleerd beleid voorleggen aan algemeen bestuur,

   ter kennisname / instemming, al naar gelang het onderwerp.  

   Uitgangspunt: 'gedragen beleid'.

 - evalueert periodiek het gevoerde beleid en stelt het beleid        desgewenst bij.

 

Beheerstaken
- draagt gezamenlijk verantwoordelijkheid t.a.v. huisvesting, regels t.a.v. gebruik BAP ( Buurt Aanloop Punt ) enz.
 - draagt gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de financiële gang van zaken / jaarbasis.
 - draagt zorg voor formulering van subsidie criteria voor 'bindende activiteiten' en jubilea enz..
 - formuleert voorstellen en / of beoordeelt suggesties t.a.v. Openbare Werken (OW) -middelen beheer.

 

voorts:
 - aansturing bewonersondersteuning
  - aansturing gpf'ers en buurtbeheerders
 - bespreekt beleidsvoorstellen van de gemeente op diverse taakvelden.
    (i.v.m. klankbordfunctie besturenoverleg),
 - sponsoring (verwerven van en beleid t.a.v. sponsoring)
- coördineert werkzaamheden bestuursleden / commissies m.b.t. de   diverse taakvelden,
 - eindverantwoordelijk voor Buurtgericht werken breed in Eikenderveld.